സംസ്ഥാനത്ത് പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശനരീതി പരിഷ്‌കരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശന നടപടികള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച് ഉത...

പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐ തുടങ്ങാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനും, നിലവിലുളള പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐകളില്‍ പുതിയ ട്രേഡുകളും/യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിനും, നിര്‍ദ്...