കുടുംബസ്വത്ത് വീതംവെപ്പ്: മുദ്രപത്ര വില വര്‍ധന പിന്‍വലിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സ്വത്തിന്റെ ഭാഗപത്രം, ഒഴിമുറി, ദാനം, ധനനിശ്ചയം എന്നിവക്ക് മുദ്രപ്പത്രവിലയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വര്...

ഭാഗപത്രം; സ്ലാബ് സമ്പ്രദായം ഏര്‍പ്പെടുത്തും

തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബസ്വത്ത് ഭാഗംവെക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഭൂമി വിസ്തീര്‍ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌ളാബ് സമ്പ്രദായം ഏര്‍പ്പെടുത്...