പി.എസ്.സി അപേക്ഷകള്‍ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കെ അപേക്ഷകള്‍ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാന്‍ പി.എസ്.സി സര്‍ക്കാറിന്റെ അനുമതി തേടി. പി.എസ്.സിയുടെ പരീക്ഷാ കമ്...