മുഹമ്മദ് മുര്‍സിക്കെതിരായ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി

കൈറോ: ഈജിപ്തില്‍ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലത്തെിയ മുഹമ്മദ് മുര്‍സിക്കെതിരെ സൈനിക ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലെ കോടതി ചുമത്തിയ വധശിക്ഷ പരമോ...