മിനിമം ബാലന്‍സില്ലാത്തതിന് പിഴ വേണ്ട

മുംബൈ: സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പിഴ ഈടാക്കുന്ന പരിപാടി ബാങ്കുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്...