വിവാഹജീവിതം മനോഹരമായ സംഗതി

ഒരു കടലാസിലെ രണ്ട് കൈയ്യൊപ്പുകളിലൂടെ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുകയെന്നത് മനോഹരമായ കാര്യമാണെന്ന് നടി റീമ കല്ലിങ്കല്‍. വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ രണ്ട് ...