പി.എസ്.സി. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഫോട്ടോയിലെ തെറ്റ് തിരുത്താം

കോട്ടയം: പി.എസ്.സി.യില്‍ ഓണ്‍ലൈനായോ ഒ.ടി.ആര്‍.ആയോ അപേക്ഷ നല്‍കിയ എല്ലാ അപേക്ഷകര്‍ക്കും ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ 45 ദിവസം സമയം അനുവദ...