ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാന്‍ ഇനി ഒരു രേഖ മാത്രം

മുംബൈ: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാന്‍ വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ മതി. നാട്ടിലല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും മറ്റും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടു സൃഷ...