തീറ്റ മല്‍സരങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനം

[caption id="attachment_17200" align="alignnone" width="550"] Representational image[/caption] മലപ്പുറം: തീറ്റ മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭക്ഷണം തൊണ്...