ലോകമെങ്ങും മെയ്ദിനാചരണം

തൊഴില്‍ ചൂഷണത്തിനെതിരായ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ലോകമെങ്ങും തൊഴിലാളികള്‍ മെയ് ദിനം ആചരിച്ചു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോ...