ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റിന് നാമറിയാത്ത ഉപകാരങ്ങളുമുണ്ട്

പല്ലു തേക്കാനായി വാങ്ങുന്ന ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റിന് മറ്റു പല ഉപയോഗങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലോ? അങ്ങിനെയൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ മറ്റ...