ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചുവന്ന തെരുവ് സോനാഗച്ചിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍

[caption id="attachment_13217" align="aligncenter" width="600"] ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്- സൗവിദ്‌[/caption] ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചുവന്ന തെരു...