ഇ.പി.എഫ്ശമ്പള പരിധി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനോട് ധനവകുപ്പ് ഉടക്കി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇ.പി.എഫ് പദ്ധതിയുടെ ശമ്പള പരിധി ഉയര്‍ത്താനുള്ള നീക്കം ധനവകുപ്പിന്റെ ഉടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. മാര്‍ച്ച് 30ന് ചേര്‍ന്ന ഇ....