നടുക്കുന്ന ഓര്‍മകളുമായി ഹിരോഷിമ ദിനം

ആഗസ്റ്റ് 6 ഹിരോഷിമ ദിനം. ജപ്പാന്റെ കറുത്ത ദിനങ്ങളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഹിരോഷിമ ദിനം കൂടി കടന്നു പോകുന്നത്. മനുഷ്യത്വത്തിന് ഒരുവിലയും ...