അപര്‍ണയുടെ മരണം നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍

മകളുടെ കായികസ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു ആ അമ്മ. ബിരുദധാരിയായിരുന്നെങ്കിലും അംഗന്‍വാടി ടീച്ചറായി മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്ന അവര്‍ ജീവിതത്തോ...