കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ 109 ഒഴിവുകള്‍: ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

കണ്ണൂര്‍: അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ (കെ.ഐ.എ.എല്‍) വിവിധ തസ്തികകളിലായി 109 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം. സെക്ഷന്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് വിഭാഗങ്...