ആര്‍ .എം.പി. സംസ്ഥാനപാര്‍ട്ടിയാവുന്നു

കണ്ണൂര്‍ : ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 2008ല്‍ ഒഞ്ചിയത്ത് പിറന്ന റവല്യൂഷനറി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി (ആര്‍.എം.പി.) സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പ...